Ein Hysgol

Our School

Meithrin Plant y Dyfodol ar Wreiddiau ein Gorffennol

Nurturing Children of the Future on the Foundations of our Past

​Agorwyd drysau’r ysgol hon gyntaf ym 1951 i 19 o ddisgyblion ar lethrau Pontygwaith, y Rhondda Fach, ar ol blynyddoedd o ymgyrchu brwd i sicrhau addysg Gymraeg yng Nghwm Rhondda. Symudwyd yr ysgol i Lwyncelyn yn 1979 ac ers hynny mae’r ysgol wedi mynd o nerth i nerth, ac yn parhau i gynyddu mewn niferoedd.Ar hyn o bryd mae gennym 307 o blant yn yr ysgol, ac mae’r dalgylch yn ymestyn i Ynyshir, Porth, Llwyncelyn, Aberllechau, Glynfach, Cymer, Trabannog a Threhafod.


The school first opened its doors in 1951 to 19 children on the precarious hills of Pontygwaith, Rhondda Fach, after years of campaigning for Welsh education in the Rhondda Valleys. The school moved location in 1979 to Llwyncelyn and since then has grown from strength to strength, and is continue to increase in pupil numbers. We presently have 307 pupils at the school, and the catchment area includes Ynyshir, Porth, Llwyncelyn, Aberllechau, Glynfach, Cymer, Trabannog and Trehafod.

Staff

Llywodraethwyr/Governors

Prospectws/Prospectus

Polisiau/Policies

AMCANION / OBJECTIVES

 • Meithrin hunan-barch, dangos parch tuag at eraill ac eiddo eraill a pharch tuag at amgylchfyd ein disgyblion.

 • Meithrin balchder yn ein disgyblion – fel Cymru a disgyblion Ysgol Gymraeg Llwyncelyn.

 • Mynnu disgyblaeth dda – tu mewn a thu allan i’r ysgol.

 • Cynnig yr addysg orau posib i’n disgyblion.

 • Helpu’n disgyblion i ddatblygu sgiliau meddwl annibynnol da ar draws y cwricwlwm wrth iddynt baratoi am addysg gydol oes.

 • Helpu’n disgyblion i ddatblygu safonau moesol cryf yn ogystal ag egwyddorion eang.

 • Helpu’n disgyblion ddysgu am ein treftadaeth hanesyddol a diwylliedig.

 • Darparu amgylchedd hapus a dymunol i’n disgyblion llo bont yn teimlo’n saff ac yn awyddus i weithio a dysgu.

 • Paratoi ein plant ar gyfer y byd gwaith yn feddyliol ac yn gymdeithasol.
  Sicrhau cyfle cyfartal i a thegwch i bob disgybl yn yr ysgol.

 • Dysgu’n plant sut i fwynhau cymdeithasu trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol wedi’u trefnu gan y staff.

 • Nurture self respect, show respect towards others and their belongings and respect towards the environment.

 • Nurture a sense of pride and belonging as Welshmen and as pupils at YGG Llwyncelyn.

 • Insist upon good behaviour – inside and outside of school.

 • Offer the best education possible to our pupils.

 • Help our pupils develop good independent thinking skills across the curriculum in preparation for lifelong learning.

 • Help our pupils develop high moral standards as well as a wide range of values.

 • Help our pupils learn about their historical and cultural heritage.

 • Provide a pleasant and happy environment for our pupils where they feel safe and are keen to work and to learn.

 • Prepare our pupils for the world of work both mentally and socially.

 • Ensure equal opportunities and fair treatment for all the pupils in the school.

 • Teach our children to enjoy socialising through the medium of Welsh by participating in the out of school activities arranged for them by the staff.

 • Encourage parents to actively support the aims of the school by teaching their children in various ways.