Cwricwlwm i Gymru

Curriculum for Wales

Bydd ein holl blant a phobl ifanc yn cael eu cefnogi i ddatblygu yn:

ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n:

 • gosod safonau uchel iddyn nhw eu hunain ac yn chwilio am heriau ac yn eu mwynhau

 • datblygu corff o wybodaeth ac sydd â’r sgiliau sydd eu hangen i gysylltu’r wybodaeth honno a’i chymhwyso mewn gwahanol gyd-destunau

 • ymholgar ac yn mwynhau datrys problemau

 • gallu cyfathrebu’n effeithiol mewn gwahanol ffurfiau a lleoliadau, drwy’r Gymraeg a’r Saesneg

 • gallu egluro’r syniadau a chysyniadau y maen nhw’n dysgu amdanyn nhw

 • gallu defnyddio rhif yn effeithiol mewn gwahanol gyd-destunau

 • deall sut i ddehongli data a chymhwyso cysyniadau mathemategol

 • defnyddio technolegau digidol yn greadigol i rannu gwybodaeth, dod o hyd iddi a’i dadansoddi

 • ymchwilio ac yn gwerthuso eu canfyddiadau’n feirniadol

ac sy’n barod i ddysgu gydol eu bywydau

Our children will be supported to develop into:

ambitious, capable learners who:

 • set themselves high standards and seek and enjoy challenge

 • are building up a body of knowledge and have the skills to connect and apply that knowledge in different contexts

 • are questioning and enjoy solving problems › can communicate effectively in different forms and settings, using both Welsh and English

 • can explain the ideas and concepts they are learning about

 • can use number effectively in different contexts

 • understand how to interpret data and apply mathematical concepts

 • use digital technologies creatively to communicate, find and analyse information

 • undertake research and evaluate critically what they find and are ready to learn throughout their lives.

gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n:

 • cysylltu ac yn cymhwyso eu gwybodaeth a’u sgiliau i greu syniadau a chynnyrch

 • meddwl yn greadigol er mwyn ail-lunio a datrys problemau

 • adnabod cyfleoedd ac yn manteisio arnyn nhw

 • mentro’n bwyllog

 • arwain ac yn chwarae rolau gwahanol mewn timau’n effeithiol ac yn gyfrifol

 • mynegi syniadau ac emosiynau drwy wahanol gyfryngau

 • rhoi o’u hegni a’u sgiliau fel y bydd pobl eraill yn elwa

ac sy’n barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a gwaith

enterprising, creative contributors who:


 • connect and apply their knowledge and skills to create ideas and products think creatively to reframe and solve problems

 • identify and grasp opportunities › take measured risks

 • lead and play different roles in teams effectively and responsibly

 • express ideas and emotions through different media

 • give of their energy and skills so that other people will benefit and are ready to play a full part in life and work.

ddinasyddion egwyddorol, gwybodus sy’n:

 • canfod, yn gwerthuso ac yn defnyddio tystiolaeth wrth ffurfio barn

 • trafod materion cyfoes ar sail eu gwybodaeth a'u gwerthoedd

 • deall ac yn arfer eu cyfrifoldebau a'u hawliau dynol a democrataidd

 • deall ac yn ystyried effaith eu gweithredoedd wrth ddewis a gweithredu

 • wybodus am eu diwylliant, eu cymuned, eu cymdeithas a’r byd yn awr ac yn y gorffennol

 • parchu anghenion a hawliau pobl eraill, fel aelod o gymdeithas amrywiol

 • dangos eu hymrwymiad i sicrhau cynaladwyedd y blaned ac sy’n barod i fod yn ddinasyddion yng Nghymru a’r byd

ethical, informed citizens who:


 • find, evaluate and use evidence in forming views

 • engage with contemporary issues based upon their knowledge and values

 • understand and exercise their human and democratic responsibilities and rights

 • understand and consider the impact of their actions when making choices and acting

 • are knowledgeable about their culture, community, society and the world, now and in the past

 • respect the needs and rights of others, as a member of a diverse society

 • show their commitment to the sustainability of the planet and are ready to be citizens of Wales and the world.

yn unigolion iach, hyderus sydd:

 • â gwerthoedd sicr ac sy’n sefydlu eu credoau ysbrydol ac egwyddorol

 • yn meithrin eu lles meddyliol ac emosiynol drwy ddatblygu hyder, cadernid ac empathi

 • yn cymhwyso gwybodaeth am effaith deiet ac ymarfer corff ar iechyd corfforol a meddyliol yn eu bywyd pob dydd

 • yn gwybod sut i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cymorth sydd eu hangen i gadw’n ddiogel ac iach

 • yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol

 • yn gwneud penderfyniadau pwyllog ynghylch eu ffordd o fyw ac yn rheoli risg

 • â’r hyder sydd ei angen i gymryd rhan mewn perfformiadau

 • yn ffurfio cydberthnasau cadarnhaol wedi’u seilio ar ymddiriedaeth a pharch at ei gilydd

 • yn wynebu heriau ac yn eu goresgyn

 • â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i ddelio â’u bywyd pob dydd mor annibynnol ag y gallan nhw ac sy’n barod i fyw bywyd cyflawn fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.

healthy, confident individuals who:

 • have secure values and are establishing their spiritual and ethical beliefs

 • are building their mental and emotional well-being by developing confidence, resilience and empathy

 • apply knowledge about the impact of diet and exercise on physical and mental health in their daily lives

 • know how to find the information and support to keep safe and well › take part in physical activity

 • take measured decisions about lifestyle and manage risk › have the confidence to participate in performance

 • form positive relationships based upon trust and mutual respect

 • face and overcome challenge

 • have the skills and knowledge to manage everyday life as independently as they can and are ready to lead fulfilling lives as valued members of society.