Mes

Croeso Cynnes / A Warm Welcome

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth y Mes – Dosbarth Meithrin. Yma gallwch weld yr hyn rydym wedi bod yn ei wneud yn y dosbarth, a hefyd ddod o hyd i wybodaeth bwysig a fydd yn ddefnyddiol trwy gydol y flwyddyn. Cadwch lygad ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i gefnogi eich dysgu hefyd!


A warm welcome to Dosbarth y Mes – The Nursery's class page. Here you can see what we've been up to in class, and also find important information that will be useful throughout the year. Keep an eye on this page for useful resources to support your learning too!

Gwybodaeth Dosbarth / Class Information

Athrawes Dosbarth / Class Teacher:


Mrs D Vardon


Ebost / Email: vardond8@yggllwyncelyn.cymru


HLTA:


Mrs J Roberts


Cynorthwyydd Dosbarth / Teaching assistants:


Mrs E Tucker


Miss E Phillips


Miss M Port


Athrawes CPA (Prynhawn Dydd LLun) / PPA Teacher:


Miss C Lister

Diwrnod ymarfer corff / P.E day

Dydd LLun / Monday


Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Fy myd rhyfeddol i / My wonderful world

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Tymor yr Haf / Summer Term


Croeso i'r Feithrin
Gwaith Cartref _ Homework (1).pdf

Gwaith Cartref Tymor 1 / Term 1 Homework

Bydd y gwaith cartref yn cael ei rannu gyda chi ar Google Classroom bob tymor. Mae yna nifer o wahanol weithgareddau y gallwch eu gwneud gyda'ch plentyn dros yr amser hwn. Gofynnwn yn garedig i chi anelu at wneud o leiaf 6 gweithgaredd a chyflwyno'r gwaith unrhyw ffordd y dymunwch. (e.e. collage, ffotograffau ac ati).


The homework will be shared with you on Google Classroom each term. There is a number of different activities you can do with your child over this time. We kindly ask that you aim to do at least 6 activities and present the work any way you wish. (e.g collage, photographs etc.)

Wefannau ac Adnoddau Defnyddiol - Useful Websites and Resources