Dosbarth Ysgawen

Croeso Cynnes

A warm welcome

Rydym yn dosbarth o 29 o blant Bl 2 ac 1.

Rydym yn dosbarth gweithgar iawn. Rydym bob amser yn barod i wneud ein gorau i ddatblygu ein sgiliau ac annibyniaeth trwy cwblhau tasgau yn yr Ardaloedd Dysgu yn y dosbarth. Rydym yn gwrtias, yn garedig a bob amser yn barod i helpu eraill


We are a class of 29 Year 2 and year 1 children.

We are a very hardworking class. We are always ready to do our very best to develop our skills and our independence by completing tasks in the Learning Areas in the classroom. We are polite and kind and we are always ready to help others.

Gwybodaeth Dosbarth/ Class Information

Athrawes / Teacher

Mrs J Davies

Cynorthwydd dosbarth / Teaching assistants

Mrs C Harris

Athrawes CPA / PPA Teacher

Miss C Lister

Diwrnod ymarfer corff / P.E day

Dydd Llun / Monday

Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Dewrder / Bravery

Yma o Hyd

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

/

Tymor yr Haf / Summer Term


Dathlu Llwyddiant/ Celebrating SuccessYmweliad i Amgueddfa Y Parc Treftadaeth

22 / 9 / 2022

Our Visit to The Heritage Park Museum

Roedden ni eisiau profi sut le oedd hi yn y pyllau glo i blant bach oedd yn gweithio yna yn ystod yr Oes Fictoria.

Dysgon ni bod y pwll glo yn lle brwnt, oer, tywyll a frawychus dros ben. Roedd y plant a weithiodd yna yn ddewr iawn.

Edychon ni ar arteffactau y pwll glo a tynon ni luniau ohonyn nhw.


We wanted to experience what it was like to be a child working in a coal mine during the Victorian era.

We learned that a coal mine was a dirty, cold, dark and scary place. The children who worked there were very brave.

We looked carefully at artefacts from the coal mine and drew pictures of them.Mathemateg a Rhifedd

Maths and Numeracy

Taith Cerdded i gasglu dail a hadau yr Hydref.

Collecting Autumn leaves and seeds in the local area.

Aethon ni am dro o amgylch yr ardal leol i gasglu dail a hadau i ddefnyddio yn ein gwersi Mathemateg a Rhifedd.

We went for a walk around the local area to collect leaves and seeds to use in our Mathematics and Numeracy lessons.


Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Science and Technology

Golau a Chysgodion

Light and Shadows


Aethon ni i'r iard ar ddiwrnod heulog i weld beth sydd yn digwydd pan mae golau (yr haul) yn sgleinio ar rhywbeth sydd yn afloyw (ni).

Defnyddio ni sialc i dynnu llun ein cysgodion.


We went out on to the yard to see what happens when a light source (the sun) shines o soemthing which is opaque (us).

We used chalk to draw around our shadows.
Cefyddydau Mynegiannol Expressive Arts

Dawns y Dail i gerddoriaeth 'Yr Hydref' Vivaldi.

Autumn Leaves Dance to Vivaldi's 'Autumn'

Coeden Tal a Chryf

A Tall, Strong Tree

Dail yn syrthio o frigau uchel lawr i'r llawr.

Leaves fall from the tallest branch down to the ground.

Mae'r dail yn chwyrlio ac yn troelli yn y gwynt.

The leaves twist and twirl in the wind.

Mae'r dail yn troi a throelli o amgylch y coed. (Gwaith par)

The leaves twirl and twist around the tree. (Paired work)