Dosbarth Ysgawen

Croeso Cynnes

A warm welcome

Rydym yn dosbarth o 26 o blant Bl 2 ac 1.

Rydym yn dosbarth gweithgar iawn. Rydym bob amser yn barod i wneud ein gorau i ddatblygu ein sgiliau ac annibyniaeth trwy cwblhau tasgau yn yr Ardaloedd Dysgu yn y dosbarth. Rydym yn gwrtias, yn garedig a bob amser yn barod i helpu eraill


We are a class of 26 Year 2 and year 1 children.

We are a very hardworking class. We are always ready to do our very best to develop our skills and our independence by completing tasks in the Learning Areas in the classroom. We are polite and kind and we are always ready to help others.

Gwybodaeth Dosbarth/ Class Information

Athrawes / Teacher

Mrs J Davies

Cynorthwydd dosbarth / Teaching assistants

Mrs C Harris

Athrawes CPA / PPA Teacher

Mrs C Jones

Diwrnod ymarfer corff / P.E day

Dydd Mercher / Wednesday

Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Albwm Teulu / Family Album

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Yr Urdd/ The Urdd

Tymor yr Haf / Summer Term

Dathlu Llwyddiant/ Celebrating SuccessYmweliad i Galeri Blackwater, Bae Caerdydd i weld gwaith yr artist ifanc Makenzy Beard.

26 / 11 / 2021

Our Visit to Blackwater Gallery, Cardiff Bay to see the paintings by the young artist, Makenzy Beard.

Dathliad Penblwydd 100 yr Urdd 25 / 1 / 2022