Dosbarth Onnen

Croeso! Welcome!

Croeso i dudalen dosbarth Onnen sef dosbarth cymysg o 31 plant Meithrin a Derbyn.

Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig a fydd yn ddefnyddiol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei flaen. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i'ch cefnogi yn eich dysgu hefyd! Yn ddosbarth Onnen, rydym yn ddosbarth gweithgar iawn. Rydym bob amser yn barod i wneud ein gorau i ddatblygu ein sgiliau ac annibyniaeth trwy gwblhau tasgau yn yr Ardaloedd Dysgu, er mwyn dod yn ddysgwyr hyderus, creadigol, uchelgeisiol a gwybodus. Rydym yn ddosbarth cwrtais, caredig sydd bob amser yn barod i helpu eraill.

Welcome to the Onnen class page which is a mixed class of 31 Nursery and Reception children.

Here you can find important information that will be useful as the year progresses. Keep an eye on this page for useful resources to support your learning too! In Onnen class, we are a very hardworking class. We are always ready to do our best to develop our skills and independence by completing tasks in the Learning Areas, in order to become confident, creative, ambitious and knowledgeable learners. We are polite, kind and always willing to help others.

Gwybodaeth Dosbarth/ Class Information

Athrawes / Teacher

Miss C Lister

(Dydd Llun - Dydd Mercher)

(Monday - Wednesday)


Mrs P Beeforth

(Dydd Mercher / Dydd Gwener)

(Wednesday - Friday)

Miss J Flynn

Cynorthwydd dosbarth / Teaching assistants

Miss D Phillips

Mrs T Thomas

Miss E Stevens

Athrawes CPA / PPA Teacher

Mrs C Jones

Diwrnod ymarfer corff / P.E day

Dydd Gwener / Friday

Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Dyma Fi / This is me

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Hei Mistar Urdd! / Hey Mister Urdd!

Tymor yr Haf / Summer Term

Dolenni Defnyddiol / Useful Links

Dathlu Llwyddiant / Celebrating Success

Tric a Chlic

Rydym yn gwneud llawer o ymarferion Tric a Chlic yn y dosbarth. Cynllun ffoneg yw Tric a Chlic sy'n ein helpu ni i adnabod ein llythrennau; adnabod synau ac adeiladu a blendio geiriau newydd. Rydym hefyd yn defnyddio Tric a Chlic i ddysgu sut i ddarllen. Beth am lawrlwytho'r apiau Tric a Chlic i'ch ffôn neu dabled ddigidol?

We have regular Tric a Chlic sessions in the class. Tric a Chlic is a Welsh synthetic phonics system which helps us to recognise our letters, recognise letter sounds and build and blend new words. We also use Tric a Chlic to learn to read. How about downloading the Tric a Chlic apps to your phone or tablet?

Tric a Chlic

Tric-A-Chlic 2

002.MOV

Dyma ni yn dysgu dawns y Ddraig Tseiniaidd ar gyfer Y Flwyddyn Newydd Tseiniaidd. Kung Hei Fat Choy

Here we are learning the Dragon Dance for Chinese New Year.

Kung Hei Fat Choy!