Dosbarth Helygen

Croeso Cynnes - A warm welcome

Croeso cynnes i dudalen Dosbarth Helygen. Disgyblion Blwyddyn 2 sydd yn nosbarth Helygen a ni yw disgbyblion hynaf y Cyfnod Sylfaen. Mae 27 ohonyn ni yn ein dosbarth.

Yma, gallwch ddod o hyd i wybodaeth pwysig iawn a fydd yn ddefnyddiol i chi a'ch plentyn trwy'r flwyddyn. Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i gefnogi eich plentyn eleni.

A warm welcome to Dosbarth Helygen a year 2 class. We are the oldest children in the foundation phase and there are 27 of us in the class.

Here you will be able to find important information which you can use throughout the year. Please keep an eye out for any useful resources to support your child's learning.

Gwybodoaeth bwysig - Important Information


Athrawes/Teacher: Mrs R H Carey

ebost/email: Careyr6@yggllwyncelyn.cymru


Cynorthwydd Dosbarth/teaching assistants Mrs A Edwards


Athrawes CPA/PPA Teacher:
(Bore M
awrth/Tuesday morning)

Mrs C Henderson-Jones


Diwrnod Ymarfer Corff/PE day:

Bore Dydd Mawrth/Tuesday morning


Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Fy mywyd arbennig i/ My special World

Tymor y Gwanwyn / Spring Term


Tymor yr Haf / Summer Term


Mae siarad Cymraeg yn holl bwysig i ni, ac rydym yn falch iawn o’n hiaith. Rydyn ni wrth ein bodd yn datblygu i fod yn ddysgwyr hyderus, uchelgeisiol, creadigol a gwybodus.

We are very proud of our language and speaking Welsh is important to us. We are thoroughly enjoying becoming confident, ambitious, creative and knowledgeable learners.


Llyfrau Darllen - Reading books

Dewiswch y ddolen isod er mwyn cael mynediad i lyfrau darllen Cymraeg y gyfres 'Coeden Darllen Rhydychen' ar Hwb.

Choose the link below in order to access Welsh language books from the 'Oxford Reading Tree' series of books on Hwb.

hwb.gov.wales/search?query=coeden+ddarllen+rhydychen


  • Diwrnod dychwelyd llyfrau darllen yw bore Dydd Llun

  • Please return reading books on Monday morning.