Dosbarth Collen

Croeso Mawr A Warm Welcome

Croeso mawr i dudalen Dosbarth Collen! Rydym yn ddosbarth Blwyddyn 1 gyda 26 o blant hapus a weithgar.

Mae dau ddosbarth gyda'n ni - felly llawer o le i weithio, i chwarae ac i fod yn chwilfrydig. Rydym yn mwynhau teithio rhwng yr ardaloedd yn ein dosbarthiadau i ddatblygu ein sgiliau dysgu annibynnol. Rhai o'n hoff ardaloedd yw'r 'Cwtsh Creadigol', ' Chwarae Rôl' a'r 'Safle Sgriblo'.

Gobeithio bydd y dudalen yma o fudd i chi ac yn gyfle i gasglu gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i gefnogi taith dysgu eich plentyn.

A warm welcome to Dosbarth Collen. We are a Year 1 class with 26 happy and hardworking children.

We have two classrooms - therefore, lots of space to work, to play and to spark our curiousities. We enjoy travelling between the different areas in our classrooms to develop our independent learning skills. Some of our favourite areas are the 'Creative Cwtch', 'Role Play' and 'Scribbling Spot'.

We hope that this page is of use to you and that it gives you the opportunity to find useful information and resources to support your child throughout their learning journey.

Gwybodaeth Information

Athrawes / Teacher

Miss K Davies

Cynorthwydd dosbarth / Teaching assistants

Miss J Mathias

Mrs T Thomas

Athrawes CPA / PPA Teacher

Mrs C Jones

Diwrnod ymarfer corff / P.E day

Dydd Mercher / Wednesday

Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Fi fy hun / All about me

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Cariad @ yr Urdd - Jambori


Tymor yr Haf / Summer Term

Poteli dŵr / Water bottles

Cofiwch fod angen dŵr ar eich plentyn yn ddyddiol yn y dosbarth. Mae yfed dŵr yn bwydo’r ymennydd ac yn helpu nhw i ddysgu. Cofiwch roi enw eich plentyn yn glir ar y botel.

Water is needed by your child on a daily basis. Drinking water feeds the brain and helps your child to learn. Please ensure that your child’s bottle is clearly labelled with their name.

Byrbryd / Snacks


Pob bore bydd cyfle i’ch plentyn i fwyta byrbryd iachus cyn/yn ystod amser chwarae. Fel y gwyddoch, rydym yn rhan o’r cynllun ysgolion iach. Rydym yn annog eich plentyn i ddod â chaws, iogwrt, ffrwythau neu lysiau i gael fel byrbryd dyddiol. Cofiwch roi enw eich plentyn ar y potiau neu ffrwythau- os yn bosib. Mi fydd yr ysgol yn darparu llaeth pob dydd.Each morning there will be an opportunity for your child to eat a healthy snack during/before play time. As you know, we are part of the healthy schools scheme. We encourage your child to bring cheese, yogurt, fruit or vegetables as a daily snack. Please put your child’s name on their pots and fruit where possible. The school will also provide a carton of milk every day.

Sut i helpu yn y tŷ? How to help at home?

Tric a Chlic

Rydym yn gwneud llawer o ymarferion Tric a Chlic yn y dosbarth. Cynllun ffoneg yw Tric a Chlic sy'n ein helpu ni i adnabod ein llythrennau; adnabod synau ac adeiladu a blendio geiriau newydd. Rydym hefyd yn defnyddio Tric a Chlic i ddysgu sut i ddarllen. Beth am lawrlwytho'r apiau Tric a Chlic i'ch ffôn neu dabled ddigidol?

We have regular Tric a Chlic sessions in the class. Tric a Chlic is a Welsh synthetic phonics system which helps us to recognise our letters, recognise letter sounds and build and blend new words. We also use Tric a Chlic to learn to read. How about downloading the Tric a Chlic apps to your phone or tablet?

Gweler islaw am gymorth pellach / See below for further support

Llyfrau Tric a Chlic Books

Fidios Tric a Chlic Videos

App Tric a Chlic 1

App Tric a Chlic 2

Tric a Chlic Llwyd.mp4

Fidio Tric a Chlic Llwyd Video

Tric a Chlic Pinc.mp4

Fidio Tric a Chlic Pinc Video

Tric a Chlic Glas.mp4

Fidio Tric a Chlic Glas Video

page-1-video-attachment-1.mp4

Fidio Tric a Chlic Gwyrdd Video

Yr Iaith Gymraeg / The Welsh Language

Mae'r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i ni fel ysgol, felly mae defnyddio a datblygu ein Cymraeg yn hanfodol. Gweler islaw am wefannau defnyddiol i helpu hybu iaith eich plentyn.

The Welsh language is very important to us as a school. therefore using and developing our Welsh is paramount. See below for some useful websites to help encourage your child's Welsh language.

Gwefan Cyw Website

Gwefan Atebol Wesbite

Gwefan Drefwen Website

Dathlu llwyddiant Celebrating success

Seren yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Siaradwr Cymraeg yr wythnos!

Siaradwr Cymraeg yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Siaradwr Cymraeg yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Siaradwr Cymraeg yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Siaradwr Cymraeg yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Seren yr wythnos!

Disgybl uchelgeisiol yr wythnos

Disgybl creadigol yr wythnos

Disgybl gwybodus yr wythnos

Disgybl hyderus yr wythnos

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

Seren yr wythnos

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

Seren yr wythnos

Seren yr wythnos

Disgybl creadigol yr wythnos

Disgybl hyderus yr wythnos

Disgybl gwybodus yr wythnos

Disgybl uchelgeisiol yr wythnos