Parental/Carer Letter on Covid-19 Cymraeg
May 27, 2021

Share this Post!

12/03/20

Annwyl Riant/Cynhaliwr,

Coronafirws (COVID-19)

O ganlyniad i Covid-19 neu’r Coronafirws, dyma’r Cyngor yn ei weld yn ddefnyddiol rhannu cyngor cyffredinol am y firws, yng nghyd-destun disgyblion yn mynychu’r ysgol.

Math o firws yw coronafirws. Fel grŵp, mae coronafirysau yn gyffredin ledled y byd ac mae’r COVID-19 yn fath newydd o goronafirws, a gafodd ei nodi’n gyntaf yn Ninas Wuhan, Tsiena, ym mis Rhagfyr 2019.

Mae’r sefyllfa ledled y byd yn parhau i newid, ond mae’r cyngor cyfredol wedi’i rannu’n ddau gategori:

  1. Categori 1 – Dylai teithwyr hunan-ynysu ar unwaith, hyd yn oed os ydyn nhw’n asymptomatig (dim arwyddion gweladwy o salwch), a ffonio Galw Iechyd Cymru i hysbysu am deithiau diweddar.
  2. Categori 2 – Nid oes angen i deithwyr ymgymryd ag unrhyw fesurau arbennig, ond os ydyn nhw’n datblygu symptomau dylen nhw hunan-ynysu a ffonio Galw Iechyd Cymru.

Dyma’r gwledydd sydd wedi’u cynnwys yn y categorïau uchod:

  1. Mae gwledydd Categori 1 yn cynnwys; Dinas Wuhan a thalaith Hubei (Tsieina), Iran, Daegu neu Cheongdo (Gweriniaeth Corea) a’r Eidal.*
  2. Mae gwledydd Categori 2 yn cynnwys; Cambodia, Tsieina, Hong Kong, Siapan, Laos, Macau, Malaysia, Myanmar, Gweriniaeth Corea, Singapore, Taiwan, Gwlad Thai, Fietnam.

*Dylai teithwyr sydd wedi dychwelyd o ardaloedd yng Ngogledd yr Eidal a fu dan fesurau cyfyngu (cyfeiriwch at ddolen y map isod) rhwng 19 Chwefror ac 8 Mawrth 2020 hunan-ynysu am 14 diwrnod. Os ydyn nhw’n datblygu symptomau, rhaid iddyn nhw ffonio rhif 111 Galw Iechyd Cymru. Does dim angen i deithwyr sydd wedi dychwelyd o rannau eraill o’r Eidal cyn 9 Mawrth 2020 gymryd unrhyw gamau arbennig, ond os ydyn nhw’n datblygu symptomau, dylen nhw hunan-ynysu a ffonio 111 Galw Iechyd Cymru.

Bydd y ddolen ganlynol yn galluogi pobl i nodi a ydyn nhw yng nghategori 1 neu 2.

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-specified-countries-and-areas/covid-19-specified-countries-and-areas-with-implications-for-returning-travellers-or-visitors-arriving-in-the-uk

Mae cyfnod magu’r firws rhwng 2 ac 14 diwrnod. Mae hyn yn golygu, os yw unigolyn yn parhau’n iach 14 diwrnod ar ôl iddyn nhw ddod i gysylltiad â rhywun â coronafirws, dydyn nhw ddim wedi dal yr haint.

Does dim angen i deithwyr sydd wedi dychwelyd o wledydd eraill, gan gynnwys Ffrainc, gymryd unrhyw gamau arbennig, er bod pobl yn cael eu hannog i wirio’r wybodaeth ar y dolenni gwe, am fod y rhain yn cael eu diweddaru’n ddyddiol.

Beth yw symptomau Coronafirws?

Mae’r symptomau’n debyg i firysau anadlol eraill fel y ffliw. Mae modd i’r rhain gynnwys:

  • Peswch
  • Bod yn fyr eich anadl
  • Twymyn.

Yn gyffredinol, mae modd i’r heintiau yma achosi symptomau mwy difrifol i bobl â system imiwnedd gwan, pobl hŷn a phobl â chyflyrau hirdymor fel diabetes, canser a chlefyd yr ysgyfaint cronig. Does dim tystiolaeth bod plant yn teimlo’r effeithiau’n fwy nag unrhyw grwp oedran arall. Ar hyn o bryd, mae nifer yr achosion sy’n effeithio ar blant wedi bod yn brin iawn.

Mae’r ddolen ganlynol i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnwys rhagor o wybodaeth i gleifion ac i gynhalwyr:

https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/arweiniad-ar-gyfer-ysgolion-cyngor-i-rieni-neu-ofalwyr/

Nodwch y camau y dylech eu cymryd i osgoi bod mewn cysylltiad â’r haint a’r camau er mwyn lleihau’r perygl o ledaenu’r haint. Mae’r rhain wedi’u nodi yn y canllawiau sydd wedi’u darparu gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Mewn perthynas â thripiau ysgol sydd wedi’u trefnu, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynghori ysgolion i gadw llygad ar y datblygiadau diweddaraf ar wefan y Swyddfa Dramor a Chymanwlad. Mae’r wefan yn ymdrin yn benodol â chyngor am deithio a chyfyngiadau:

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office

Os ydych chi’n penderfynu peidio â chaniatáu i’ch plentyn fynd ar drip ysgol sydd wedi’i drefnu i ardal heb gyfyngiadau teithio, fydd dim modd i’r ysgol gynnig ad-daliad i chi. Os bydd trip ysgol yn cael ei ganslo o ganlyniad i gyfyngiadau teithio, bydd raid i’r ysgol wirio’i bolisi yswiriant unigol a chynnig rhagor o gyngor i deuluoedd.

I grynhoi, yn seiliedig ar y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth San Steffan, Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, mae modd i ddisgyblion barhau i fynychu’r ysgol yn ôl yr arfer, oni bai eu bod nhw (neu eu teuluoedd) wedi teithio i’r gwledydd sydd wedi’u nodi uchod.

 

Newyddion / News