Ein Hysgol / Our School

Mae ysgol Gymraeg Llwyncelyn yn ysgol i Awdurdod Addysg Leol Rhondda-Cynon-Taf. Mae ar gael i blant rhwng 3 ac 11 mlwydd oed. Rydym yn dysgu trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg, mae Saesneg yn cael ei chyflwyno fel pwnc yn yr Adran Iau. Mae Llwyncelyn yn ysgol hapus a chyfeillgar lle bo pob plentyn yn cael y cyfle i gyrraedd eu llawn botensial. Mae yma groeso cynnes i bawb.

Ysgol Gymraeg Llwyncelyn is a Rhondda-Cynon-Taf Local Authority school. It caters for pupils from 3 to 11 years old. We teach through the medium of Welsh. English is introduced as a subject in the Junior Department of the school. Llwyncelyn is a happy and friendly school where every child is given the opportunity to reach his/her potential. A warm welcome is extended to you all.

YR IAITH GYMRAEG / THE WELSH LANGUAGE

Rydym yn gofyn i rieni i gefnogi’r iaith Gymraeg a chadw mewn cof mai dyma yw un o gryfderau’r ysgol hon. Dylai’r plant wylio rhaglenni teledu Cymraeg, darllen llyfrau Cymraeg, defnyddio’r iaith Gymraeg lle bynnag posib. Mae’r Cyfnod Sylfaen wedi creu llyfryn i gefnogi gwaith rydyn ni’n eu gwneud wrth i’r plant ddechrau ysgol. Er mwyn cefnogi gwaith cartref a gweithgareddau dosbarth Rhifedd ac Ieithyddol mae YGG Llwyncelyn wedi creu Apps Cymraeg, braint oedd ennill Gwobr Ddigidol Genedlaethol am y gwaith yma.

We ask parents to support the Welsh Language and bear in mind that it is one of the school’s main qualities. Children should watch Welsh Language television programmes, read Welsh Language books, and most importantly, use the Welsh language wherever possible. The Foundation Phase has produced booklets to support the work that we do as the children start school. YGG Llwyncelyn has won National Awards in creating Welsh Language Apps to support both Literacy and Numeracy and these can be easily downloaded.

AMCANION / OBJECTIVES

 • Meithrin hunan-barch, dangos parch tuag at eraill ac eiddo eraill a pharch tuag at amgylchfyd ein disgyblion.
 • Meithrin balchder yn ein disgyblion – fel Cymru a disgyblion Ysgol Gymraeg Llwyncelyn.
 • Mynnu disgyblaeth dda – tu mewn a thu allan i’r ysgol.
 • Cynnig yr addysg orau posib i’n disgyblion.
 • Helpu’n disgyblion i ddatblygu sgiliau meddwl annibynnol da ar draws y cwricwlwm wrth iddynt baratoi am addysg gydol oes.
 • Helpu’n disgyblion i ddatblygu safonau moesol cryf yn ogystal ag egwyddorion eang.
 • Helpu’n disgyblion ddysgu am ein treftadaeth hanesyddol a diwylliedig.
 • Darparu amgylchedd hapus a dymunol i’n disgyblion llo bont yn teimlo’n saff ac yn awyddus i weithio a dysgu.
 • Paratoi ein plant ar gyfer y byd gwaith yn feddyliol ac yn gymdeithasol.
  Sicrhau cyfle cyfartal i a thegwch i bob disgybl yn yr ysgol.
  Dysgu’n plant sut i fwynhau cymdeithasu trwy gyfrwng yr iaith
 • Gymraeg trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol wedi’u trefnu gan y staff.

 • Nurture self respect, show respect towards others and their belongings and respect towards the environment.
 • Nurture a sense of pride and belonging as Welshmen and as pupils at YGG Llwyncelyn.
 • Insist upon good behaviour – inside and outside of school.
 • Offer the best education possible to our pupils.
 • Help our pupils develop good independent thinking skills across the curriculum in preparation for lifelong learning.
 • Help our pupils develop high moral standards as well as a wide range of values.
 • Help our pupils learn about their historical and cultural heritage.
 • Provide a pleasant and happy environment for our pupils where they feel safe and are keen to work and to learn.
 • Prepare our pupils for the world of work both mentally and socially.
 • Ensure equal opportunities and fair treatment for all the pupils in the school.
 • Teach our children to enjoy socialising through the medium of Welsh by participating in the out of school activities arranged for them by the staff.
 • Encourage parents to actively support the aims of the school by teaching their children in various ways.

POLISÏAU YSGOL / SCHOOL POLICIES