Mes

Croeso Cynnes A Warm Welcome

Rydym yn ddosbarth o 35 o blant Meithrin, plant lleiaf yr ysgol . Mae dau dosbarth gyda ni ac ardal tu allan- felly llawer o le i ni i chwarae ac i weithio. Rydym ni'n brysur o fore tan brynhawn yn cwblhau tasgau yn yr ardaloedd dysgu. Rydym yn ddosbarth llawn bwrlwm a wynebau hapus sy'n gwenu o hyd.

Cadwch eich llygaid ar y dudalen hon am adnoddau defnyddiol i gefnogi eich plentyn ar eu siwrne dysgu.


We are a class of 35 Nursery children, the youngest children in the school. We have two classes and an outdoor area - so lots of space for us to play and work. We are busy from morning to afternoon, completing tasks in the learning areas. We are a lively, happy group of friends who always have big smiles on our faces.


Keep an eye on this page for useful resources to support your child on their learning journey.

Athrawes / Teacher

Mrs J Roberts

Cynorthwydd dosbarth / Teaching assistants

Mrs E Tucker

Miss M Jones

Mrs N Thomas

Athrawes CPA / PPA Teacher

Miss J Flynn

Diwrnod ymarfer corff / P.E day

Dydd Gwener / Friday


Themâu dysgu / Learning themes

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Fi fy hun / All about me

Tymor y Gwanwyn / Spring Term

Hei Mistar Urdd! / Hey Mister Urdd!


Tymor yr Haf / Summer Term


Tric a Chlic

Rydym yn gwneud llawer o ymarferion Tric a Chlic yn y dosbarth. Cynllun ffoneg yw Tric a Chlic sy'n ein helpu ni i adnabod ein llythrennau; adnabod synau ac adeiladu a blendio geiriau newydd. Rydym yn gweithio ar y pecyn melyn ar hyn o bryd. Beth am lawrlwytho'r ap Tric a Chlic i'ch ffôn neu dabled digidol?

We have regular Tric a Chlic sessions in the class. Tric a Chlic is a Welsh synthetic phonics system which helps us to recognise our letters, recognise letter sounds and build and blend new words. We are working on the yellow letter sounds this Term. How about downloading the Tric a Chlic apps to your phone or tablet?