Brechiad y Ffliw/Flu Vaccination – 12.11.20
Oct 12, 2020

Share this Post!

Bydd y Tim Nyrsio Ysgolion yn ymweld ag ysgol eich plentyn yn ystod tymor yr Hydref/Gaeaf i gynnig brechiad y ffliw drwy chwistrell trwyn ar Ddydd Iau, Tachwedd 12fed. Mae’n bur debyg bod eich plentyn wedi cael y brechiad yma y llynedd yn yr ysgol, neu os nad oedd yn yr ysgol bryd hynny, yn ei feddygfa. Dylai pob plentyn oedran cynradd gael brechiad y ffliw bob blwyddyn. Efallai y bydd COVID-19 a’r ffliw yn bodoli yn ystod y Gaeaf, felly mae’n bwysig amddiffyn eich plentyn rhag y ffliw. Y llynedd, cafodd 7 ym mhob 10 disgybl yng Nghymru frechiad y ffliw. Bydd y Tim Nyrsio Ysgolion yn dilyn y cyfarwyddyd presennol ynghylch cadw pellter cymdeithasol a chyfarpar diogelu personol (PPE) i helpu gadw eich plentyn yn ddiogel.

Bydd gwybodaeth pellach yn dychwelyd adre gyda’ch plentyn. Bydd angen dychwelyd y ffurflenni caniatad yn syth i’r ysgol.

The School Nursing Team will visit our school on Thursday, November 12th, to offer children a nasal spray flu vaccine. Your child probably received this vaccine last year in school or, if they were not yet at school, at their GP’s surgery. All children of primary-school age should have a flu vaccination every year. This winter we may see both COVID-19 and flu circulating, so it’s very important to protect your child from flu. Last year, 7 out of 10 primary school children in Wales had a flu vaccine. The School Nursing Team will follow the current guidance around social distancing and personal protective equipment (PPE) to help keep your child safe.

Your child will bring further information home. All consent forms need to be returned to school as soon as possible.

Diolch

 

 

Newyddion / News